អំពី​ CPI Magizine

ទស្សនាវដ្ដី​ " វិនិយោគិនអចលនទ្រព្យកម្ពុជា " (CPI Magazine) គឺជាផលិតផលរបស់ក្រមហ៊ុន IPS ដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាចំពោះបច្ចុប្បន្នភាពលើវិស័យអចលនទ្រព្យដល់វិនិយោគិនបរទេស និងវិនិយោគិនក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីវិស័យអចលនទ្រព្យ និងបទដ្ឋាននៃការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងមានភាពប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់។ សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ marketing@ips-cambodia.com marketing@ips-cambodia.com

1
Download Free
CPI 2nd issue
Download Free
CPI 3rd issue
Download Free
CPI 4th issue
Download Free
CPI 5th issue
Download Free
CPI-Issue-6-cover
Download Free