ព័ត៌មានថ្មីៗ ការបំផុសគំនិត និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនានា

Introducing your newest channel to binge-watch, featuring unique living spaces, inspiring stories, real estate trends, and all go-tos and to-dos in Cambodia from eats & drinks to best hangout spots — we’ve got everything covered here at IPS TV! We believe that Cambodia’s more than just temples. Referred to as “The Kingdom of Wonder,” Cambodia stands for different places, different people, different sights, which are all wonders to wander.

IPS TV

ដូច្នេះ នេះគឺបេសកកម្មរបស់យើង តាមរយៈ IPS TV ធ្វើការបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូចជា រឿងរ៉ាវដែលជំរុញឲ្យយុវជនមានការរីកចម្រើន និងហ៊ានវិនិយោគ លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទេសចរក្នុងការស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីៗដែលពួកគេមិនធ្លាប់បានសាកល្បងពីមុនមក ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារក្នុងស្រុកដែលល្បីល្បាញ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានមោទនភាពចំពោះជាតិ និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន។

 តើយើងនឹងទទួលបានអ្វីខ្លះ?

លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវមាតិកាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជារៀងរាលសប្ដាហ៍! ការណែនាំអំពីអចលនទ្រព្យតាមរយៈភ្នាក់ងារលក់ដ៏ជំនាញរបស់យើងគឺ សុផា និង កញ្ញា កម្មវិធីផ្សាយសំឡេង IPS Firstpective Podcast ដែលយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញស៊ីជម្រៅពីវិស័យអចលនទ្រព្យ ទស្សនកិច្ចអចលទ្រព្យដែលការបង្ហាញពីរចនា និងលក្ខណៈពិសេសនៃអចលនទ្រព្យ ព្រមទាំងនាំមកជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីស្ថានភាព និងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 

SUBSRIBE TO US
 

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ IPS Cambodia
Average rating:  
 0 reviews