ព័ត៌មានថ្មីៗ ការបំផុសគំនិត និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនានា

Introducing your newest channel to binge-watch, featuring unique living spaces, inspiring stories, real estate trends, and all go-tos and to-dos in Cambodia from eats & drinks to best hangout spots — we’ve got everything covered here at IPS TV! We believe that Cambodia’s more than just temples. Referred to as “The Kingdom of Wonder,” Cambodia stands for different places, different people, different sights, which are all wonders to wander.

IPS TV

IPS TV Episode 15 | Cambodians’ Favorite Breakfasts

In the past, breakfast had not been a traditionally heavy meal for the Khmer people—many rural [...]

IPS TV Episode 14 | Hang in, Siem Reap!

In this episode of IPS TV.. We will get to see how POMME Restaurant & [...]

IPS TV Episode 13 | Featured Business – Aussie XL

In this episode of IPS TV… We will find out how it’s like to put [...]

IPS TV Episode 12 | Property Tour with Sopha & Gech

In this episode of IPS TV… Sopha and Gech will take us on a tour [...]

ក្រុមហ៊ុន IPS ចាប់ដៃគូសហការជាមួយ OKO Furniture

In this episode of IPS TV… Combining premier real estate service with exceptional furniture to [...]

IPS TV Episode 10 | Phnom Penh Property Video Tour

In this episode of IPS TV.. We are taking you inside this stunning house with [...]

IPS TV Episode 08 | 2020 Year-End Update

IPS Year-End Update Year 2020 has been full of struggles and sacrifices yet we’ve come [...]

IPS TV Episode 07 | ICF Wakepark – Everyone Can Ride

Let’s #ExploreCambodia Looking for some action packed trip with friends and family? Check out ICF [...]

IPS TV Episode 05: The IPS Marketing Team – We Make It Happen!

IPS Cambodia is known as a real estate agency, but here’s to reveal that we [...]

IPS TV Episode 04: COVID-19: IPS Cambodia Real Estate Market Insights

On this episode of #IPSTV… IPS Cambodia’s country manager Grant Fitzgerald and IPS Siem Reap [...]

IPS TV Episode 03: Why Choose IPS Cambodia?

Why Choose IPS? With thousands of listings and huge network of buyers and sellers, IPS [...]

IPS TV Episode 02: Special | Motorbike – An IPS Success Story

In this episode of #IPSTV … This is the story of Nam Soung, a young [...]

IPS TV Episode 01: IPS – Cambodia’s Premier Real Estate Agency

On our very first episode of #IPSTV … Discover why #IPSCAMBODIA is the most trusted [...]

ដូច្នេះ នេះគឺបេសកកម្មរបស់យើង តាមរយៈ IPS TV ធ្វើការបង្ហាញជូនលោកអ្នកដូចជា រឿងរ៉ាវដែលជំរុញឲ្យយុវជនមានការរីកចម្រើន និងហ៊ានវិនិយោគ លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទេសចរក្នុងការស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីៗដែលពួកគេមិនធ្លាប់បានសាកល្បងពីមុនមក ផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារក្នុងស្រុកដែលល្បីល្បាញ ព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានមោទនភាពចំពោះជាតិ និងវប្បធម៌របស់ខ្លួន។

 តើយើងនឹងទទួលបានអ្វីខ្លះ?

លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវមាតិកាដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជារៀងរាលសប្ដាហ៍! ការណែនាំអំពីអចលនទ្រព្យតាមរយៈភ្នាក់ងារលក់ដ៏ជំនាញរបស់យើងគឺ សុផា និង កញ្ញា កម្មវិធីផ្សាយសំឡេង IPS Firstpective Podcast ដែលយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញស៊ីជម្រៅពីវិស័យអចលនទ្រព្យ ទស្សនកិច្ចអចលទ្រព្យដែលការបង្ហាញពីរចនា និងលក្ខណៈពិសេសនៃអចលនទ្រព្យ ព្រមទាំងនាំមកជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពីស្ថានភាព និងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ 

SUBSRIBE TO US
 

ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ IPS Cambodia
Average rating:  
 0 reviews