ព័ត៌មានលំអិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន IPS ភ្នំពេញ

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យនៅភ្នំពេញ៖
#182 Street 63 (corner Street 294), Boeung Keng Kang 1, Phnom Penh, 120102, Cambodia

For inquiries about វិស័យអចលនទ្រព្យនៅភ្នំពេញ property listings:
Call +855 77 959 861 or email inquiry@ips-cambodia.com

ព័ត៌មានលំអិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន IPS ក្រុងសៀមរាប

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យនៅក្រុងសៀមរាប៖
#618 Wat Bo Road (corner Street 26), Siem Reap, 171204, Cambodia

For inquiries about Siem Reap real estate property listings:
Call +855 17 843 423 or email inquiry@ips-cambodia.com

ទាក់ទងជាមួយពួកយើង


    ក្រុមហ៊ុនអចលទ្រព្យកម្ពុកជា និងអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា IPS បានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវចំណេះដឹងជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃការទិញ ឬលក់អចលនទ្រព្យ។ យ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាវាកំពុងជួយអ្នកក្នុងការស្វែងរកផ្ទះក្នុងក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ ប្ឬត្រូវការលក់អចលនទ្រព្យរបស់លោកអ្នក យើងខ្ញុំរីករាយនឹងផ្ដល់សេវាកម្មជូន។ សូមហៅទូរស័ព្ទមកពួកយើងដើម្បីធ្វើការណាត់ជួប។