ព័ត៌មានលំអិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន IPS ភ្នំពេញ

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យនៅភ្នំពេញ៖
#182 Street 63 (corner Street 294), Boeung Keng Kang 1, Phnom Penh, 120102, Cambodia

For inquiries about អចលនទ្រព្យនៅរាជធានីភ្នំពេញ property listings:
ទូរស័ព្ទមកលេខ +855 77 959 861 or email inquiry@ips-cambodia.com
Connect in តេឡេក្រាម

ព័ត៌មានលំអិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន IPS ក្រុងសៀមរាប

អាស័យដ្ឋានការិយាល័យនៅក្រុងសៀមរាប៖
#618 Wat Bo Road (corner Street 26), Siem Reap, 171204, Cambodia

For inquiries about Siem Reap real estate property listings:
ទូរស័ព្ទមកលេខ +855 17 843 423 or email inquiry@ips-cambodia.com
Connect in តេឡេក្រាម

ទាក់ទងជាមួយពួកយើង

    We offer clients a wealth of knowledge regarding all aspects of ប្រទេសកម្ពុជា. Whether it is helping you search for your dream home, sell a property, or discussing new investment ventures in Phnom Penh, Siem Reap and other parts of Cambodia, our team of experts are ready to help! Contact us to arrange a no obligations appointment and FREE consultation.  


    Frequently Asked Questions
    Book a viewing | List your property