ក្រុមរបស់យើង

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឈានមុខគេ នៅកម្ពុជាសម្រាប់អតិថិជនបរទេស។ អ្នកជំនាញក្នុងស្រុករបស់យើងត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការជួយសម្រួលសម្រាប់ ការលក់ និងជួលលំនៅដ្ឋាន និងអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនៅភ្នំពេញ និងសៀមរាប។

David Murphy

David Murphy
នាយក​គ្រប់គ្រង

See More

Grant Fitzgerald

Grant Fitzgerald
អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់

See More

Malay Nop

Malay Nop
ប្រធានសាខានៅភ្នំពេញ

See More

David Granger
ប្រធានសាខានៅខេត្តសៀមរាប

See More

Syto Nhiev
ប្រធានផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម

See More

Jennie B
ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនង

See More

Cheavly Leang
ប្រធាននៃការវាយតម្លៃ

See More

Chandy Try
ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ

See More

Theavy Chea - IPS Cambodia Senior Real Estate Agent

Theavy Chea
អ្នកប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យជាន់ខ្ពស់

See More

Chakriya Em
អ្នកប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យជាន់ខ្ពស់

See More

Nam Soung - IPS Cambodia Real Estate Agent

Nam Soung
អ្នកប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ

See More

Kanha Pich
ទីប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ - ភ្នំពេញ

See More

Vattana Chun
ទីប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ - ភ្នំពេញ

See More

Kimsean-Sorn-IPS-Valuations-Team

Kimsean Sorn
អ្នកវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យជាន់ខ្ពស់

See More

IPS Cambodia - Veasna Heng

Veasna Heng
អ្នកវាយតម្លៃជាន់អចលនទ្រព្យជាន់ខ្ពស់

See More

Chhay Chhoy
អ្នកប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យជាន់ខ្ពស់

See More